بررسی ارتباط بین مهارتهای مدیریتی و توانمندسازی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی اجا

نویسندگان

1 دانشگاه عالی دفاع ملی

2 - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه سنندج

3 3- کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات راهبردی مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ارتش

4 - دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ، ایران

5 - کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله(عج)

چکیده

عصر جدید شرایط متفاوتی را برای سازمان ها رقم زده است. با گذر از دوران انقلاب صنعتی، نگرش ابزاری به نیروی انسانی جای خود را از دست داده است. کارکنان سازمانهای حرفه‌ای به گردانندگان اصلی جریان کار و شرکای سازمان تبدیل شده‌اند، بنابراین نه تنها مدیران باید از مهارت رهبری برخوردار باشند، بلکه کارکنان نیز باید روش‌هایی را بیاموزند که به سمت خودراهبری پیش روند. برای دستیابی به این ویژگی ها سازمان باید مهمترین منبع خود یعنی نیروی انسانی را توانمند سازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه‌ی گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از طریق دو پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزارهایSPSS  و LISREL تجزیه و تحلیل گردید. در خصوص ابعاد مهارتهای مدیریتی، مهارت ادراکی با میانگین 87/3 مناسب‌ترین مهارت، مهارت انسانی با میانگین 77/3 در رتبه دوم، مهارت فنی با میانگین 50/3 در رتبه سوم مطلوبیت قرار داشت و در رابطه با توانمندسازی کارکنان، شاخص احساس معنی داری با میانگین 03/5 در رتبه اول و احساس اعتماد با میانگین 77/4 در رتبه آخر قرار گرفت. نتایج پژوهش از تأیید تمامی فرضیات حکایت دارد که این به معنی ارتباط قوی مهارتهای مدیریتی و توانمندسازی کارکنان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the relationship between management skills and employee empowerment at IRI Army University for Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Seyed omid Khalilifar 1
 • hoshyar salehi 2
 • bayram nejati zarnaghi 3
 • valioallah vahdani nia 4
 • mehdi ajam 5
چکیده [English]

Background: Modern age has prepared different situation for organizations. As  a result of passing the industrial revolution, the instrumental attitude to human forces has been paled. Personnel of professional organizations have become the main leaders in work process and organizational partners. Therefore, not only the managers must be armed to leadership skill, the employees also must learn methods that lead them to self-leadership. To achieve these characteristics, the organizations must empower the human resource as their most important resources.Being an applied research, the current study is a descriptive one. The hypothesis of study focused on the relationship between empowering the employees and management skills in a Medical Science University. For data collection, the researchers have used two standard questionnaires. Data analysis was done using SPSS18 and LISREL8.Regarding the dimensions of management skills, the findings showed an average of 3.87 for perceptive skills the most appropriate skill, human skill with an average of 3.77 ranking the second, technical skill with an average of 3.50 at third position of desirability, and in relation toempowering the employees, the index of meaningfulness was the first with an average of 5.03 and the feeling of confidence was the last with an average of 4.77. The results of the research confirm that there is an strong relationship between management skills and empowering the staff.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Empowering the Employees
 • Management Skills
 • Military University
 • منابع:

  • احمدی عباداله و دوست محمدلو، حکیمه(1388) بررسی رابطه بین مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی مدیران با میزان اثربخشی دبیرستانهای ناحیه یک شهر شیراز، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره سوم، بهار، 119-136.
  • افشاری مصطفی، هنری حبیب، غفوری فرزاد(1389)، بررسی مهارتهای سه گانه مدیریتی (ادراکی، انسانی، فنی) مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاههای سراسر کشور، مدیریت ورزشی، شماره 5، تابستان، 105-125.
  • اورعی یزدانی،بدرالدین،1389،تواناسازی جابجایی پایگاه قدرت در سازمانهای امروزی،فصلنامه مدیریت،شماره های25 و26
  • جزینی علیرضا،عوامل مؤثر بر توانمندسازی افسران ستاد ناجا،نشریه علوم اجتماعی، دانش انتظامی، زمستان85، شماره31،صفحه7تا25
  • جواهری زاده ناصر ، چرمیان احمد(1388)، رابطه مدیریت زمان با مهارتهای مدیران و ویژگی­های فردی آنان در دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه بصیرت، سال شانزدهم، شماره 43 ، تابستان، 129-153.
  • خانعلیزاده رقیه،بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس،اذر1387
  • دلخوش، کسمایی، ابولقاسم، 1381، بررسی رابطه بین مهارت های سه گانه مدیران دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران واثر بخشی دبیرستان ها از نظر دبیران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • داودی علی، رضایی حمیدرضا، توانمند سازی کارکنان، نشریه صنعت خودرو، شماره 60، 1381.
  • زعیمی پور مریم کرمانشاهی،ونکی زهره،حاجی زاده ابراهیم، بررسی تاثیر بازاموزی مهارتهای مدیریتی مدیران پرستاری بر توانمندسازی پرستاری، مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان، جلد13،شماره50،فروردین84،صص14الی21
  • روغنی مهناز ، بهرامزاده حسینعلی ، منفردی براتعلی ،بررسی رابطه بین میزان مهارت های مدیریتی مدیران و اثربخشی آنان در سازمان ها و ادارات کل دولتی شهرستان بجنورد، پژوهشنامه تربیتی، شماره 20، پاییز 1388
  • سالاری ضیاالدین،بهمن91،ضرورت بهره یری از اموزش مبتنی بر شایستگی جهت توانمندسازی نیروی انسانی،همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران
  • محمدابراهیم سنجقی، برزو فرهی بوزنجانی، مهران شمس احمر،آسیب شناسی نظام نگهداری منابع انسانی با رویکرد راهبردی و ارائه الگوی مناسب،فصلنامه راهبرد دفاعی ، سال نهم، شماره 34
  • سیدرضا سیدجوادین، حامد حیدری، سعید شهباز مرادی،بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در خدمات بررسی موردی در نظام بانکی،فصلنامه مدیریت دولتی ، سال اول، شماره 2،تابستان1388
  • شهلایی ناصر،استراتژی های مدیریت منابع انسانی استراتژیک (با یک نگاه به ارتش جمهوری اسلامی ایران)، دانشگاه دافوس، تهران1391،ص158تا159
  • ضیائی محمد صادق، نرگسیان عباس، آیباغی اصفهانی سعید، نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران، نشریه مدیریت دولتی(دانشگاه تهران)،پاییز و زمستان 1387 - شماره 1،صفحه 67 تا 86
  • طبیبی، سیدجمال الدین، نصیری پور امیر اشکان، نبی پور نسیم و آقابابا سارا(1390)، مهارتهای مدیریتی از دیدگاه رابرت ال کتز  با «رویکرد سازمانهای بهداشتی و درمانی»، همای سلامت، شماره 40، مرداد و شهریور، www.ensani.ir
  •  فرتوک زاده،حمید رضا؛ وزیری،جواد،خلق شایستگی دفاعی در موج چهارم (بررسی رویکرد شبکه سازی در صنایع دفاعی دانش بنیان)، مجله: چشم انداز مدیریت بازرگانی» زمستان 1386 - شماره 25   (ص 179 تا 221)
  • قصری محمد(1388)،بررسی تطبیقی مدیریت راهبردی منابع انسانی بخش دفاع کشورها، فصلنامه راهبرد دفاعی،سال هفتم،شماره 25
  • عبداللهی، بیژن، توانمندسازی کارکنان: کلید طلایی مدیریت منابع انسانی/تالیف: بیژن عبداللهی، عبدالرحیم نوه ابراهیم، تهران تابستان 1388
  • نصر اصفهانی علی، رمز توانمندسازی، پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،جلد پنجم،فصل26،صفحه589
  • نوه ابراهیم عبدالرحیم،کریمی وجیهه(1385)،بررسی رابطه مهارتهای سه گانه مدیران آموزشی با کیفیت آموزشی،مجله پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،شماره39
  • وارث حامد،ظهور تکنولوژی اطلاعات،ماهنامه تدبیر،شماره87،آبان1387
   • 23. Barber,B.The logic and limits of trust.New Bruns wich,N.J:Rutgers university press,1983.
   • 24. Conger, J.A. & Kanungo, R. N. The empowerment process: Integrating, Theory and practice. Academy Of Management Review ,13,1988.471-482.
   • 25. Mishra,A.k.1992.organizational response to crisis:The role of mutual trust and top management teams.ph.D.disseration,University Michigan.
   • 26. Rapporport,j;Swift,C;and Hess,R.1984.Studies in empowerment:steps toward understanding and action.New York:Haworth press.
   • 27. Zimmerman,M.A.1990.Taking aim on empowerment research:on the distinction between individual and psychological conception.American Juornal of Community psychology.
   • 28. Greenberger,D.B;Stasser,S;Cmmings,L.L.;and Dunham ,R.B.1989.The impact  of personal control on performance and satisfaction.Organization Behavioral and Human Decision processis.
   • 29. Spreitzer, G M and Doneson, D (2008) Musings on the past and future of employee empowermet in Cummings,T.(ed)Handbook of Organiztion Development, sega Publication,Los Angeles,pp.311-24.
   • 30. Langer,E.J.1983.The psychology of control Beverly Hill:senge.