موضوعات = تدارکات نظامی
عوامل مؤثر بر آمادگی لجستیکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های ترکیبی آینده

دوره 19، شماره 64، شهریور 1402، صفحه 217-240

10.22034/qjmst.2023.550682.1684

حمید آروند؛ امیر حمزه عالی نژاد؛ رضا روشنی


الزامات امنیتی کاربست لجستیک هوشمند در سازمان‌های دفاعی

دوره 18، شماره 62، اسفند 1401، صفحه 75-101

10.22034/qjmst.2023.539824.1593

حمیدرضا ضرغامی؛ محمود غلامی؛ امیر صادقی؛ جعفر محققی