موضوعات = راهبرد نظامی
تأثیر توسعه پایدار سواحل مکران بر قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 62، اسفند 1401، صفحه 217-241

10.22034/qjmst.2023.542716.1617

عباس خزایی؛ محمدحسین حجتی نیا؛ کامبیز امیری