کلیدواژه‌ها = راهبرد
تبیین آسیب‌های دفاعی ایران در جنگ جهانی دوم و ارائه راهبردهای عدم تکرار

دوره 19، شماره 65، آذر 1402، صفحه 201-228

10.22034/qjmst.2024.549841.1674

داریوش اسکندری؛ ارسطو توحیدی؛ محمود براتیان


کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی در تدوین راهبرد‌های نظامی، دفاعی و امنیتی

دوره 15، شماره 49، آذر 1398، صفحه 49-75

10.22034/qjmst.2019.38016

محمد علی زنگنه اسدی؛ ابراهیم تقوی مقدم؛ فرشته بیرامعلی


ارائه روش مناسب جهت ایجاد تفکر راهبردی در کارکنان آجا

دوره 11، شماره 34، اسفند 1394، صفحه 21-38

محمدصادق سنائی‌زاده؛ مجیدرضا طاهری