کلیدواژه‌ها = ارزشیابی
ارزشیابی اثربخشی آموزش در دانشگاه افسری امام علی (ع) بر اساس الگوی EFQM (با تمرکز بر 5 حوزه توانمندساز)

دوره 17، شماره 57، آذر 1400، صفحه 161-189

10.22034/qjmst.2021.535329.1570

رضا قربانی؛ حسین عباسیان؛ حمیدرضا آراسته؛ حسن رضا زین‌آبادی