کلیدواژه‌ها = دانش
رهیافت‌ها و راهبردهای مدیریت دانش با تاکید بر اتاق‌های فکر در آجا

دوره 8، شماره 22، اسفند 1390، صفحه 87-106

اصغر زبرجدی؛ بیژن حیدرپور