کلیدواژه‌ها = آموزش
ارزشیابی اثربخشی آموزش در دانشگاه افسری امام علی (ع) بر اساس الگوی EFQM (با تمرکز بر 5 حوزه توانمندساز)

دوره 17، شماره 57، آذر 1400، صفحه 161-189

10.22034/qjmst.2021.535329.1570

رضا قربانی؛ حسین عباسیان؛ حمیدرضا آراسته؛ حسن رضا زین‌آبادی


تأثیر به‌کارگیری شبیه‌سازها جهت ارﺗﻘاء آموزش خلبانان بال ثابت هوانیروز

دوره 13، شماره 42، اسفند 1396، صفحه 31-61

حمید محمد حسین؛ تورج زین الدین؛ ابراهیم ایجابی