نویسنده = حمیدرضا ضرغامی
الزامات امنیتی کاربست لجستیک هوشمند در سازمان‌های دفاعی

دوره 18، شماره 62، اسفند 1401، صفحه 75-101

10.22034/qjmst.2023.539824.1593

حمیدرضا ضرغامی؛ محمود غلامی؛ امیر صادقی؛ جعفر محققی