نویسنده = علی فرهادی
برون‌سپاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی در سازمان های نظامی (مورد مطالعه: نیروی هوایی)

دوره 13، شماره 40، شهریور 1396، صفحه 29-51

نیک بخش حبیبی؛ علی فرهادی؛ محمد رضا بابایی