نویسنده = غلامرضا نصیرپور
بررسی رابطه هوش هیجانی با رهبری اثربخش در مدیران ستاد نزاجا

دوره 18، شماره 59، خرداد 1401، صفحه 199-226

10.22034/qjmst.2022.130444.1426

غلامرضا نصیرپور؛ کامران صادقی کیا


شبیه‌سازی کشف و شناسایی تهدیدات هوایی در سامانه‌های فرماندهی و کنترل‌

دوره 8، شماره 22، اسفند 1390، صفحه 125-140

بهرام رضایی؛ محمّدتقی پرتوی؛ غلامرضا نصیرپور