نویسنده = علی نیازی
ارزیابی و انتخاب تانک‌ها در میدان نبرد با استفاده از روش تاپسیس

دوره 9، شماره 24، شهریور 1392، صفحه 27-43

ابراهیم ایجابی؛ احسان علی اکبری؛ علی نیازی


جنگ فـرماندهی و کنتــرلC2W

دوره 4، شماره 10، اسفند 1386، صفحه 61-74

علی نیازی


اطلاعات و جنگ اطلاعات

دوره 3، شماره 5، خرداد 1385، صفحه 183-193

علی نیازی؛ بیژن مرادی