نویسنده = عبدالله وثوقی نیری
بررسی عوامل مؤثر بر فرار از خدمت سربازان؛ مورد مطالعه پایگاه یکم شکاری مهرآباد

دوره 12، شماره 36، شهریور 1395، صفحه 105-121

حسین کمالوند؛ رسول کریمی طاهر؛ عبداله وثوقی


شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش در صنعت هوانوردی

دوره 10، شماره 28، شهریور 1393، صفحه 29-46

محمد موسی خانی؛ عبدالله وثوقی نیری