نویسنده = عباس مشرفی زنوزی
بررسی وضعیت کارآیی یگانهای نگهداری و تعمیر در نزاجا

دوره 12، شماره 35، خرداد 1395، صفحه 119-139

علیرضا امیری؛ غلامرضا ملکی؛ عباس مشرفی زنوزی


بررسی شرایط تأمین جیره اضطراری در نزاجا

دوره 11، شماره 32، شهریور 1394، صفحه 5-24

ابراهیم عابدی؛ عباس زنوزی


نقش پژوهش عملیاتی در نبردهای آینده

دوره 4، شماره 10، اسفند 1386، صفحه 75-80

عباس مشرفی زنوزی


سلسله فرآیند تحلیلی

دوره 3، شماره 6، آذر 1385، صفحه 7-19

عباس مشرفی زنوزی