نویسنده = محمدحسن احمدزاده فرد
تبیین چالش‌ها، الزامات و روش‌های تجاری‌سازی فناوری‌های دفاعی: یک مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22034/qjmst.2023.1971459.1797

محمدحسن احمدزاده فرد؛ حسین بهرامی پور؛ فاطمه حسابی