نویسنده = محمود غلامی
الزامات امنیتی کاربست لجستیک هوشمند در سازمان‌های دفاعی

دوره 18، شماره 62، اسفند 1401، صفحه 75-101

10.22034/qjmst.2023.539824.1593

حمیدرضا ضرغامی؛ محمود غلامی؛ امیر صادقی؛ جعفر محققی


امکان‌سنجی پیاده‌سازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد یک سازمان دفاعی

دوره 15، شماره 48، شهریور 1398، صفحه 5-25

10.22034/qjmst.2019.36891

محمد باقری منش؛ محمود غلامی؛ حسن کاویانی