نویسنده = محمد تقی پرتوی
عملکرد مرکز بازسازی و بهینه‌سازی یا علی (ع) هوانیروز در ارتقاء آمادگی رزمی آجا

دوره 16، شماره 51، خرداد 1399، صفحه 103-126

10.22034/qjmst.2020.43535

احمدمهدی جمالی؛ محمدتقی پرتوی؛ مرتضی پور جعفری


کاربردهای داده‌کاوی در تصمیم‌گیری فرماندهان و مدیران نظامی

دوره 11، شماره 31، خرداد 1394، صفحه 27-51

محسن مرادیان؛ حسین مومنی فرد؛ محمدتقی پرتوی


مدل انتخاب و تخصیص بهینه پروژه‌های آموزشی و پژوهشی آجا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 10، شماره 29، آذر 1393، صفحه 5-23

حسین ولی‌وند زمانی؛ محمدتقی پرتوی؛ ابراهیم ایجابی


شبیه‌سازی کشف و شناسایی تهدیدات هوایی در سامانه‌های فرماندهی و کنترل‌

دوره 8، شماره 22، اسفند 1390، صفحه 125-140

بهرام رضایی؛ محمّدتقی پرتوی؛ غلامرضا نصیرپور


بررسی تاثیر فنآوری اطلاعات بر تصمیم گیری فرماندهان آجا

دوره 8، شماره 21، شهریور 1390، صفحه 49-61

علی جوکار؛ محمدتقی پرتوی


زمینه‌های تحقق و راهکارهای اجرای نظام آموزشی دانشگاه هوایی شهید ستاری با رویکرد پژوهشی

دوره 8، شماره 20، خرداد 1390، صفحه 99-116

محمد تقی پرتوی؛ حسن کولیوند؛ رحمت ابراهیمی؛ حسین امیدی