همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

حمید همت

علوم دفاعی مدیر اجرایی فصلنامه

hahe1350@gmail.com
02166414191

مدیر وب سایت

دکتر محمدتقی پرتوی

دکتری تحقیق در عملیات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

mt.partovi@ut.ac.ir

مدیر داخلی

علیرضا میرجمهری

آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرماندهی و ستادآجا

alireza.mirjomehri@gmail.com