همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

محمدتقی پرتوی

تحقیق در عملیات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

mtpartovi@chmail.ir

h-index:

مدیر داخلی

علیرضا میرجمهری

آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرماندهی و ستادآجا

alireza.mirjomehri@gmail.com

h-index:

کارشناس نشریه

بهنام گلشاهی

دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه فرماندهی و ستادآجا

phd.behnam93@gmail.com
02166414191
h-index: