دوره و شماره: دوره 16، شماره 54، زمستان 1399 
3. چگونگی توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران

صفحه 57-77

احمدمهدی جمالی؛ علیرضا نریمانی؛ فرهاد ابوالحسنی