دوره و شماره: دوره 15، شماره 49، پاییز 1398 
3. کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی در تدوین راهبرد‌های نظامی، دفاعی و امنیتی

صفحه 49-75

محمد علی زنگنه اسدی؛ ابراهیم تقوی مقدم؛ فرشته بیرامعلی