دوره و شماره: دوره 15، شماره 48، تابستان 1398 

مقاله ترویجی

6. تبیین موانع فعالیت های عوایدزای داخلی آجا

صفحه 121-142

10.22034/qjmst.2019.36896

میرحسین موسوی؛ ابراهیم ایجابی؛ محمد طایر