دوره و شماره: دوره 15، شماره 48، تابستان 1398 
6. تبیین موانع فعالیت های عوایدزای داخلی آجا

صفحه 121-142

میرحسین موسوی؛ ابراهیم ایجابی؛ محمد طایر