دوره و شماره: دوره 15، شماره 47، خرداد 1398 

مقاله ترویجی

3. مسئولیت کیفری ناشی از سوانح هوایی به‌وسیله پروازهای نظامی

صفحه 53-78

10.22034/qjmst.2019.36040

سید محمد علوی؛ مهدی هادیان؛ محمد اسماعیلی


مقاله ترویجی

5. تحلیل و بررسی تکنیک‌های حمله الکترونیکی علیه رادارهای مونوپالس

صفحه 103-124

10.22034/qjmst.2019.36042

جعفر خلیل‌پور؛ بیژن ساعدی؛ یاسر غفاری لشکناری