دوره و شماره: دوره 13، شماره 40، تابستان 1396 
6. تدوین الگوی امنیت در توسعه اکوتوریسم

صفحه 113-141

محمد شکوهی منش؛ محمد رضا یزدانی؛ سکینه جعفری