دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، زمستان 1385 
1. آشنایی مختصر با عملیات ضد جنگ روانی

صفحه 5-13

جمشید فرقانی‌نیا؛ سیدمحسن کمالی