دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، خرداد 1384 
1. جنگ نامتقارن

صفحه 6-16

محمدرضا رزمخواه


10. ( نیروی توخالی - HOLLOW FORCE )

صفحه 92-99

فیلیپ کارتر؛ شاپور جلیلیان