دوره و شماره: دوره 12، شماره 37، پاییز 1395 
5. چیستی جنگ ترکیبی، اشتباهی تکراری در مباحث نظامی

صفحه 91-110

کورش بقایی؛ مجید رجب‌پور؛ سیدرضا پرواس