دوره و شماره: دوره 12، شماره 35، بهار 1395 
6. بررسی وضعیت کارآیی یگانهای نگهداری و تعمیر در نزاجا

صفحه 119-139

علیرضا امیری؛ غلامرضا ملکی؛ عباس مشرفی زنوزی