دوره و شماره: دوره 11، شماره 32، تابستان 1394 
2. تعیین محتمل‌ترین مسیر حرکت موشک کروز بر اساس الگوریتم‌های مسیریابی

صفحه 25-51

حسین رضوانی؛ سپهر محمدزهرایی؛ قادر قدیمی؛ فیض الله کاویانی