دوره و شماره: دوره 10، شماره 29، آذر 1393 
6. بررسی ارتباط بین مهارتهای مدیریتی و توانمندسازی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی اجا

صفحه 117-137

سید امید خلیلی فر؛ هوشیار صالحی؛ بایرام نجاتی زرنقی؛ ولی الله وحدانی نیا؛ مهدی عجم


7. طراحی بهینه رمزنگار تکرارکننده‌های رادیویی میدان نبرد

صفحه 139-158

حسن رفیعی یکتا؛ جلیل مظلوم؛ احمد زوار تربتی