دوره و شماره: دوره 9، شماره 24، تابستان 1392 
3. ارائه الگوی الگوریتم رمزنگاری و احراز اصالت در سامانه‌های دورسنجی نظامی

صفحه 29-44

امیرمهدی سازدار؛ منصور نجاتی جهرمی؛ جلال راعی؛ افشین احمدلو