دوره و شماره: دوره 8، شماره 22، اسفند 1390 
4. بررسی نقش جنگ سایبری در عملیات مشترک و مرکب

صفحه 67-87

محمدرضا اسماعیل زاده؛ مجید رجب‌پور