دوره و شماره: دوره 8، شماره 21، تابستان 1390 
7. قدرت، مکان و نظامی گری: تحلیل تطبیقیِ نظامی سازی با رویکرد جغرافیایی

صفحه 121-146

ریشل ام برناتسولی؛ کالین فلینت؛ کامل منیری؛ امیر کامگار