دوره و شماره: دوره 7، شماره 19، زمستان 1389، صفحه 1-150 
7. دکترین نظامی

صفحه 115-125

دنیس درو؛ دان اسنو؛ علی‌اصغر آقابالازاده؛ محمدرضا لونی