دوره و شماره: دوره 17، شماره 56، تابستان 1400 
5. شناسایی عوامل موثر بر گسترش گروه های رادیکال قومی- مذهبی در ایران

صفحه 97-121

10.22034/qjmst.2021.141933.1471

علی اصغر زرگر؛ مجتبی مقصودی؛ بابک نادرپور؛ تورج گیوری


6. نقش منابع آشکار اطلاعاتی در جنگ های آینده

صفحه 123-144

10.22034/qjmst.2021.139881.1467

صفدر باجلانی؛ بابک معظمی گودرزی؛ ناصر ایزدی؛ یعقوب سلیمی؛ سیدحمید حسینی