آسیب‌شناسی نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش( مطالعه موردی دانشگاه افسری امام علی(ع))

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا و دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

3 گروه الکترونیک، دانشکده فنی و پرواز، دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران ، ایران

چکیده

در راستای اهمیت نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت درآموزشعالی، این پژوهش باهدف آسیب‌شناسی این سامانه در دانشگاه افسری امام علی (ع)درسه سازه اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و مدیریت برنامه­ریزی انجام‌شده است. روش تحقیق، مطالعه موردی و توصیفی است که با رویکرد ترکیبی انجام‌شده است. در این پژوهش نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت، اسناد و مدارک و آسیب­های مرتبط با آن جامعه موردمطالعه است. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان و صاحب­نظران در سطح دانشگاه افسری است که دارای سابقه خدمت قابل‌قبول (15 سال)، حداقل 5 سال خدمت مستمر در دانشگاه، سابقه داشتن مسئولیت‌های آموزشی و معروفیت به صاحب‌نظر بودن در دانشگاه افسری هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 50 نفر تعیین شد. تعداد 74 مورد از آسیب‌های این سامانه از طریق مصاحبه اکتشافی با خبرگان در جامعه هدف و بررسی اسناد و مدارک مرتبط به‌صورت موضوعی شناسایی شد. آسیب­های به‌دست‌آمده در قالب گویه­های پرسشنامه­ی محقق­-­ساخته تنظیم و به جامعه نمونه ارائه شد. آزمون مدل اندازه­گیری (تحلیل تائیدی) به‌منظور بررسی اعتبار افتراقی گویه­های پرسشنامه با نرم‌افزار ایموس انجام شد و گویه­هایی که دارای بار عاملی کمتر از 1 بودند از مدل حذف شدند. در پایان، در مقوله اعضای هیئت‌علمی 19 آسیب، مقوله مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی 21 و مقوله دانشجویان نیز 19 آسیب شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the Evaluation System and Quality Assurance in Education؛ (Case Study of Imam Ali University of Medical Sciences)

نویسندگان [English]

  • Hossain Akbari 1
  • Reza Roshani 2
  • Mehrdad Eskandari 3
1 A faculty member of AJA Command and Staff University and Ph.D. student of Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Faculty member and assistant professor at AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
3 Department of Electronics, Faculty of Engineering and Flight, Imam Ali (AS) Officer University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In line with the importance of the evaluation system and quality assurance in higher education, this research was conducted with the aim of the pathology of this system at Imam Ali University faculty in three categories or structures of faculty members, students and planning management. The research method is a case study and descriptive study conducted with a hybrid approach. In this study, the system of evaluation and quality assurance, documentation, and related injuries are discussed. The statistical population consists of all officers and officers at the university level, with a record of acceptable service, at least 5 years of continuous service at the university, a history of educational responsibilities and a reputation for being an officer at the university. The sample size was determined using the Cochran formula of 131 people. Regarding the nature of the research, 74 cases of this system damage were detected through exploratory interviews with experts in the target community and related documents. The injuries were presented in the form of a researcher-made questionnaire and presented to the sample community. The test of the model of measurement was performed to determine the differential validity of the questionnaire items with the help of the Imus software and the cases Which have factor loadings of less than 1 were eliminated from the model. As a result, in the category of faculty members 19 injuries, the category of educational planning management 21, and the student category was identified as 19 injuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Quality assurance
  • Educational Planning Management
  • Imam Ali Officer University