بررسی تأثیر تعارض درون سازمانی بر عملکرد کارکنان پایور (مطالعه موردی در ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) آجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

چکیده

با توجه به اهمیت و ضرورت فزاینده شناخت پیچیدگی­های نیروی انسانی، به نظر می‌رسد شناخت تعارض و علل به وجود آورنده آن و برخورد صحیح و منطقی با آن می‎تواند کمک شایانی بر عملکرد کارکنان پایور داشته و درنهایت منجر به انجام موفقیت­آمیز مأموریت­ها گردد. در پژوهش حاضر تأثیر تعارض درون­سازمانی بر عملکرد کارکنان پایور مورد بررسی قرار گرفته است. محقق با مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب­نظران و توزیع پرسشنامه خودساخته نسبت به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها اقدام نموده است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی و در قالب تحلیل آمیخته داده­ها می­باشد. روش­های جمع‌آوری داده­ها میدانی و کتابخانه­ای بوده و جامعه­ آماری این تحقیق مشتمل بر معاونین، فرماندهان، مدیران و کلیه کارکنان پایور ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) آجا می­باشند. روش نمونه‌گیری به‎صورت تصادفی ساده بوده و حجم جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برابر 72 نفر به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ به‌دست آمده از سؤالات طرح شده معادل 742/0 می‌باشد. نتایج حاصله مبین آن است که تعارض ارتباطی (مخالفت، مداخله، عواطف) و تعارض گروهی (تعارض درون‌گروهی، تعارض بین‌گروهی) بر عملکرد کارکنان پایور ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) آجا تأثیرگذار بوده و کاهش عملکرد را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Internal Organizational Conflict on Performance of Staff (Case Study: Headquarters of Air Defense Base of Khatam Al-Anbia (PBUH) of the Islamic Republic of Iran's Army)

نویسنده [English]

  • MORTEZA AKBARI ALASHTI
STUDENT
چکیده [English]

The present study investigates the effect of intra-organizational conflict on the performance of staff (Case Study of the Air Defense Base Station of Khatam Al-Anbia (PBUH)). The researcher has used data analysis and interviews with the experts to analyze the data. Therefore, the research method of this research is descriptive and in the form of mixed analysis (quantitative and qualitative). The data collection method is fieldwork and library. The statistical community of this research includes commanders, deputies, managers and all personnel of the headquarters of the air defense base of Khatam-el-Namba (SA). The population of the sample is calculated using a simple sampling method based on the sample size table of the statistical population, which is equivalent to 72 people.
The results of the research show that the communicative conflict (with respect to the components of opposition, intervention and emotions) and group conflict (with respect to the components of intra-group conflict, inter-group conflict) have affected the performance of the staff of the headquarters of the air defense base of Khatam Al-Anbia (PBUH) and will reduce performance. According to the findings of the research, suggestions addressed to the Human Resources Department, the President of the Health Department, the Director of Inspection and Safety, the Deputy Chief of Education and Training, and other assistants, decision-makers and decision-makers at the Aerospace Defense and Assistance Directorate Plans and plans of the Parliament and the Assembly have been written.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Intra-organizational conflict
  • Communication conflict
  • Group conflict
  • Performance"
احمدی، روح‌اله، مدیریت تعارض بین‌گروهی و تعارضات گروه‌های غیررسمی با دیگر گروه‌ها در سازمان، ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۷
امیری، حمید، مقایسه مدیریت تعارض و سلامت روان کارکنان دارای تناسب شغل با شخصیت و فاقد آن در صنایع سیمان خوزستان، کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی، علوم تربیتی و رفتاری، 1395
ایزدی یزدان‌آبادی، احمد، مدیریت تعارض، نشر دانشگاه امام حسین (ع)، شماره 3725،  1378
بنی‌فاطمی کاشی، سید محمدرضا، ارزیابی عملکرد، مجله حسابدار، شماره 185، 1386
تونکه‌نژاد، ماندنی، نظریه‌ای جدید در مدیریت تعارض،مجله تدبیر، شماره 162، 1384
حاجی کریمی، عباس‌علی؛ رنگریز، حسن، مدیریت منابع انسانی، ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، 1378
خوشوقتی، آرمین، مدیریت عملکرد کارکنان مبتنی بر مدل (TTM روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 97، 1395
درگاهی، حسین؛ موسوی، محمدهادی؛ عراقیه فراهانی، سمانه و شهام، گلسا، مدیریت تعارض و راهبردهای مرتبط، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره2، شماره‌های 1 و2، 1387
رابینز، استیفن، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چاپ اول، نشر مؤسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی، 1383
رضائیان، علی، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، سمت، 1394
سلطانی، ایرج، تعارض فردی در سازمان، مجله تدبیر، سال نهم، شماره 83، 1377
شادپور، پژمان، تأثیر ارتباطات بر تعارض بین فردی مدیران و کارکنان در یک مرکز آموزشی درمانی، فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان، 1389
شفیع‌زاده، حمید، تعارض در سازمان‌ها، مجله تدبیر، شماره 151، آذر1383
شیخ‌زاده، رجبعلی، طراحی الگوی ارزیابی و مدیریت عملکرد نظام سلامت کشور، پژوهش‌های مدیریت، سال سوم، شماره دهم، زمستان 1389
ﺷﻴﺮی، قاسم‌علی، ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺨﻤﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی رویارویی ﺑــﺎ ﺗﻌــﺎرض ﺗﻮﺳــﻂ ﻛﺎرﻛﻨــﺎن و  ﻣــﺪﻳﺮان ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ و برنامه‌ریزی، پایان‌نامه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، 1380
غفوریان، هما و فلامرزی، آمنه، بررسی رابطه بین تعارض و عملکرد شغلی کارکنان، مجله روان‌شناسی تحلیلی شناختی، شماره 2، 1389
کینیکی، آنجلو؛ کریتنز، رابرت، مدیریت رفتار سازمانی ترجمه: علی‌اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده، انتشارات و پخش کتاب پویش تهران، چاپ دوم، 1386
کیاکجوری، داود و آقاجانی، حسنعلی، مدیریت رفتار سازمانی، مفاهیم سازمانی، نظریه‌ها و کاربردها، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس، 1383
گریفین، مورهد، رفتار سازمانی، ترجمه: مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران، مروارید، چاپ دوم، 1375
محمدپور، احمد؛ صادقی، رسول و رضایی، مهدی، روش‌های تحقیق ترکیبی به‌عنوان سومین جنبش روش‌شناختی: مبانی نظری و اصول عملی، جامعه‌شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، 1389
مسعودی عراقی، مجید و استوار، رحیم، بررسی رابطه ابهام و تعارض نقش و عملکرد شغلی؛ مطالعه‌ موردی در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 116، مهر ماه 1393.
مهدوی، داود؛ عرب، امیرمسعود، ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪل ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻮازن در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن، دو ماهنامه منابع انسانی پلیس، 1386
نصیری باری، حسین؛ پیوسته، اکبر؛ درخشان مهربان، عادل، بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استرس شغلی فرماندهان و مدیران نظامی (مطالعه موردی در یک واحد نظامی نزاجا)، فصلنامه مدیریت نظامی، دوره 12، شماره 46، تابستان 1391
نکویی‌مقدم، محمود، پیرمرادی بزنجانی، نرگس، بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان و تعارض سازمانی (بین فردی) در سازمان‌های دولتی، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 1، 1386
Nordby, H. Management and Conflict Resolution: Conceptual Tools for Securing Cooperation and Organizational Performance. In Organizational Conflict. IntechOpen, 2018
Obisi, C., & Samuel, R. Forms, significance and management of Intra-Organizational Conflict in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria: Implications for Human Resource ManagementBVIMSR’s Journal of Management Research9(1), 16, 2017
Polin, B. Organizational Conflict Navigation: Building a Comprehensive Conflict Management Course, 2017