چگونگی پشتیبانی از بالگردهای کبرای هوانیروز در جنگ ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 کارشناس ارشد مدیری دفاعی

چکیده

نظر به این­که در جنگ­های ترکیبی، ارتش­های دنیا به دنبال تغییر روند مأموریت آمادرسانی وسایل پرنده خود می­باشند، بنابراین لزوم تغییر در نحوه این مأموریت برای بالگردهای فعلی هوانیروز امری اجتناب­ناپذیر می‌باشد. براین اساس هدف از انجام این پژوهش تبیین چگونگی پشتیبانی از بالگردهای کبرا در جنگ ترکیبی می­باشد. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق مشتمل بر کلیه اسناد و مدارک معتبر و دست ­اول در کتابخانه تخصصی دافوس آجا، ستاد هوانیروز، ستاد آجا و دانشگاه عالی دفاع ملی بوده است. جامعه آماری تحقیق به علت در دسترس نبودن تمامی کارکنان هوانیروز، کارکنان مهندس نگهداری و خلبانان در ستاد هوانیروز و پایگاه­های عمده هوانیروز که همگی از تجربیات فراوان و ارزنده­ای پیرامون موضوع پژوهش برخوردار هستند، با احتساب ضریبی150 نفر می­باشند. حجم جامعه نمونه با استفاده از محاسبات کوکران تعداد 78 نفر به­دست آمد. برای انجام این پژوهش، جمع‌آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزارهای مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب­نظران و پرسش­نامه خود ساخته صورت گرفته است؛ پایایی سئوالات پرسش­نامه با استفاده از روش تنصیف (دو نیمه کردن)، 89 درصد محاسبه گردید. در پایان تحقیق انجام شده، پیشنهادهای کاربردی و اجرایی پژوهش­گران جهت پشتیبانی کارآمد و مؤثر از بالگردهای کبرای هوانیروز در جنگ ترکیبی تبیین و تشریح گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to AH1 helicopter support in hybrid warfare

نویسندگان [English]

  • Majeed Rajabpour 1
  • AHMAD MEHDI JAMALI 2
  • Mohammad ebrahim Khalili 2
1 dafoos
2 dafoos
چکیده [English]

Abstract:
In the present study how to support of Cobra in the hybrid war. The variables influencing the research consists of update 3 class Logistics and update 5 class Logistics and maintenance. According to the nature of the research subject, this research hs applied and its method is consistent with the descriptive method, for the analysis of data from the analysis of images is necessary to take advantage. To the this research, data collection and field tow ways a library using the tools of the study documents, interviews with experts and taken the self qustionnaire.
Considering that the size of statistical community with equal 150 people(N=150), so by using the formula sample size, the Cochrane communtity was calculated(n=78), validity of questionnaire using the method halve, 89% was caculated.
Test research on the heveh of error assume 5 persent, shows that between the individual influencing variables with the support of Cobra helicpter, there is a direct relationship.
At end of the investigation, the researcher applied the suggestion regarding how support of the Cobra in the hybrid war has been described as effective combhnation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aviation
  • Support
  • update 3 class Logistics
  • update 5 class Logistics
  • Maintenance
  • Hybrid War
 آئین­نامه  340-1 شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی­کوپترهای جمهوری اسلامی ایران (پنها)
آیین­نامه گردان آماد و ترابری در رزم ناهمتراز، انتشارات معاونت آموزشی نزاجا، 1391
·         آئین­نامه نگهداری و تعمیر هوانیروز
آیین­نامه گردان مختلط هوانیروز، انتشارات معاونت تربیت نزاجا، 1395
آیین­نامه کاربرد هوانیروز، انتشارات معاونت تربیت و آموزش نزاجا، چاپ اول، 1393
بزمی، فرشید، مصطفوی، امیر، سیستم سوخت­رسانی بالگرد، انتشارات چرتکه، 1391
جزوه ویژه پرسنل تحت آموزش، مرآوطن‌پور، دانشکده هوانیروز، مخازن ذخیره سوخت 1393
حاج­شیرمحمدی، علی، برنامه­ریزی نگهداری و تعمیر، انتشارات غزل، 1373
حیدری، کیومرث، جنگ‌های آینده، انتشارات معاونت تربیت و آموزش نزاجا، چاپ سوم، 1391
دفاع همه جانبه و اثربخش با رویکرد جنگ ناهمتراز، سال 1395
رستمی، محمود، فرهنگ واژه‌های نظامی، چاپ ارتش جمهوری اسلامی ایران، 1378
روش جاری آماد فنی پایگاه­های هوانیروز، چاپ معاون آماد و پش هوانیروز، 1390
سرایی، حسن، مقدمه­ایبرنمونه­گیریدرتحقیق، انتشارات سمت، 1389
سنجابی، علیرضا، استراتژی و قدرت نظامی، تهران، انتشارات پاژنگ، ۱۳۷۵
شاه­محمدی، حجت، تاریخچه هوانیروز از پیدایش تا تکامل، نشر شهید سعید محبی، 1382
 شناسایی و کاربرد هوانیروز، معاونت عملیات و اطلاعات هوانیروز، 1390
شهلایی، ناصر و همکاران، نظریه­های راهبردی، انتشارات دافوس آجا، چاپ اول، 1388
فرهنگ هزار واژه نظامی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی،1391
کریم­زاده، اردشیر و پایخان، صفر، حماسه­های ماندگار هوانیروز در دفاع مقدس، انتشارات نوید، 1388
مجتمع دانشگاهی علوم و فنون هوافضا، جنگ بالگردها، آینده نبرد بالگردها 1392
مجموعه فرماندهی و مدیریت گردان، معاونت آموزشی نزاجا، انتشارات معاونت آموزش، شهریور 1386
مرکز آموزش هوانیروز، شناسایی و کاربرد هوانیروز اصفهان، جزوه دوره عالی، 1391
نوروزی، محمدتقی، فرهنگ دفاعی – امنیتی، سال 85
یاری، هوشنگ، هوانیروز نگاهی به گذشته، حال و آینده، تهران، انتشارات سوره سبز، چاپ اول، 1392
Standard Procedure 490-710-8July 1978
Andrew Kerpinevich- The Army in vitnam- university Press- 1986
Fuel Supply(2-75)Itm- E-Ch47-T55-1
Ryan D. Grauer: Organizational Might: Decision – Making Authority, Battlefield Complexity, And Military Power, Prepared For Presentation At The 49 Th Annual Convention Of The International Studies Association, San Francisco, Ca, March 29, 2008
John A. Gentry “Dimensions Of Military Power”, Prepared For Delivery At The 2006 Annual Meeting Of The American Political Science Association, August September 3, 2006
Kadera - M. Kelly: Measuring National Power – International Interactions – Taylor & Francis – 2004
Jablonsky – David: National Power – Parameters Us Army War College Quarterly – Spring - 1997
Ashley J. Tellis & Others: Measuring National Power in the Post Industrial Age. Rond: New York – 2000
IISS:The International Institute For Strategic Studies: “ The Military Balance 2013 ” pp: 71, 131, 137, 182, 186, 225, 286, 297, 306
DEVELOPMENT OF MAINTENANCE & FLIGHT OPERATIONS FUNCTIONS (M/F)