پوشش و فریب تاکتیکی گردان‌های توپخانه صحرائی در عملیات ناهمتراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

چکیده

برای مقابله با تهدیدات سرزمینی در مناطق مختلف کشور پوشش و فریب تاکتیکی گردان‌های توپخانه صحرائی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. هدف این پژوهش تبیین چگونگی اجرای پوشش و فریب تاکتیکی گردان‌های توپخانه صحرائی نزاجا در عملیات ناهمتراز می­باشد. این مقاله کاربردی و روش اجرای آن توصیفی و با رویکرد تحلیل آمیخته نگاشته شده و تلاش دارد پوشش و فریب تاکتیکی گردان‌های توپخانه صحرائی در عملیات ناهمتراز را مشروحاً بیان نماید. جامعه آماری این تحقیق شامل 110 نفر از فرماندهان، جانشینان و معاونین اداری قرارگاه­های منطقه­ای نزاجا و گروه­های توپخانه و همچنین کارشناسان عملیات و آموزش آجا و نزاجا می‌باشد. جمع­آوری داده­ها از طریق پرسشنامه­ای 23 گویه‌ای، دارای دو مولفه پوشش و فریب تاکتیکی می­باشد. تجزیه و تحلیل کمی داده­ها از تحلیل کمی (آزمون کای‌دو) استفاده شده است. در سطح معنی­داری 05/0 صحت فرضیه­های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سازمانی در حد یک گروه عملیات دود جهت گردان‌های توپخانه صحرایی می‌تواند تاْثیرگذار باشد و استفاده از ماکت‌ جنگ افزارهای توپخانه باعث نمایش تعداد یگان‌های بیشتر توپخانه شده و دشمن را وادار به گسترش بیش از حد خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coverage and tactical deception of artillery battalions in uneasy operations

نویسنده [English]

  • Majid Ghasemi
چکیده [English]

abstract
It is important to use artillery units to counter terrestrial threats in different parts of the country. The purpose of this study is to explain how the coverage and tactical deception of Nazaja field artillery battalions in an unpleasant operation. This paper is applied and its implementation method is descriptive and with mixed approach analysis and attempts to cover the tactical deception of artillery battalions in an uneven operation. The statistical population of this research includes 110 commanders, successors and deputies of regional offices of Nizja and artillery groups as well as operations and training experts in Aja and Nazaja. Data collection was done through a questionnaire of 23 balloons with two components of tactical coverage and deception. Quantitative quantitative analysis of data was used for quantitative analysis (Chi-square test). At the 5% significance level (5%), the validity of the research hypotheses was confirmed. The results of the study showed that the organization could be effective as a group of smoke operations for artillery battalions, and the use of a replica of artillery weapons would show more artillery units and force the enemy to spread too much.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tactical deception
  • field artillery
  • abnormal operation
  • smoke operation
استتار، اختفاء، فریب و ایجاد پرده دود، انتشارات معاونت آموزش نزاجا، 1385
اعلمی فر، محمود، دانستنی‌های توپخانه صحرایی، چاپ مرکز آموزش توپخانه جلد اول، 1390
اکبری، عباس، پدافند غیرعامل، آشنائی با عملیات دود، قرارگاه پدافند هوائی خاتم­انبیا، جلد اول و دوم، 1386
اکبری، عباس، پوشش­های استتار مدرن، انتشارات قرارگاه خاتم­انبیا، معاونت پدافند غیرعامل، 1385
آئین متجاوز ـ انتشارات معاونت آموزشی نزاجا، 1386
آئین‌نامه گردان توپخانه در رزم ناهمتراز ـ انتشارات معاونت آموزشی نزاجا، آذرماه 1386
تاکتیک تخصصی توپخانه صحرایی انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی سال 1383
جمالی علی اصغر و رستمی محمود ـ تاریخ نظامی جهان و هنرجنگ، 1381
رستمی محمود، فرهنگ واژه‌های نظامی انتشارات ایران سبز
صارمی، کریم، جنگ ناهمتراز، انتشارات دافوس آجا، 1393
عباس‌پور نیستانی، جمشید مقدمه‌ای بر اصول و مبانی اساسی پدافند غیر عامل انتشارات قرارگاه خاتم الانبیاء، 1389
قربانی، محمد اصول اساسی استتار انتشارات قرارگاه خاتم الانبیاء معاونت پدافند غیر عامل.
کاربرد توپخانه در عملیات منظم - انتشارات دانشکده توپخانه صحرائی مرداد ماه 1378
کاربرد توپخانه صحرایی در عملیات نامنظم – انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی، مهر ماه 1377
مأموریت‌های تاکتیکی و سازمان برای رزم توپخانه، دانشکده توپخانه صحرائی، آذر ماه 1377
مجیدی، داوود، موسوی، مریم مبانی استتار، اختفاء و فریب، انتشارات دانشگاه مالک‌اشتر 1391
 مرادی، بیژن، جنگ نامتفارن، انتشارات دانشگاه امام­حسین، 1379
معین وزیری، نصرت اله، یاسینی، حسین، آیین‌نامه عملیات (2/01 – 3 م) جلد دوم، فروردین 1379
موحدی‌نیا، جعفر اصول و مبانی پدافند غیرعامل، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
فصلنامه مطالعات راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی، تابستان 1382
فصلنامه مطالعات بسیج، شماره 26، 1386