دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تاثیر معنویت در محیط کار بر افزایش انگیزه شغلی کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1398

حمید سورنی؛ مریم ارشاد