دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل فضایی مخاطرات آب‌وهوایی مؤثر بر فعالیت‌های نظامی در نیمه جنوبی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/qjmst.2022.546435.1647

محمد محمدی؛ محمد حسین ناصر زاده؛ بهلول علیجانی؛ محمد سلیقه


شناسایی مهمترین معیارهای اخلاقی موثر در مدیریت و فرماندهی با الهام از منابع دینی با استفاده از تکنیک‌ AHP در آجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.22034/qjmst.2022.543198.1621

امید اردلان؛ محمدحسن مسلمی؛ نادر شمامی