شماره جاری: دوره 15، شماره 49، پاییز 1398 
3. کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی در تدوین راهبرد‌های نظامی، دفاعی و امنیتی

صفحه 55-79

محمد علی زنگنه اسدی؛ ابراهیم تقوی مقدم؛ فرشته بیرامعلی


6. بررسی اثرات استرس شغلی در بین کارکنان مراقبت پرواز

صفحه 131-156

میر ابوالفضل مختاری؛ کاظم ایمانی