کلیدواژه‌ها = فرماندهی و کنترل
مؤلفه‌ها و ویژگی های فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد

دوره 16، شماره 54، اسفند 1399، صفحه 149-171

10.22034/qjmst.2021.243882

محسن رضایی؛ غلامعلی رشید؛ احمدرضا پوردستان