کلیدواژه‌ها = سیستم‌های بازدارندگی
1. بازدارندگی نوین در نظم و ساختار نوین نظام بین الملل (داده‌های نظری و یافته‌های تجربی)

دوره 12، شماره 38، زمستان 1395، صفحه 5-32

مهدی اسفندیاری؛ مظفر حسنوند؛ زیبا ایمان دار