نویسنده = علیرضا میرجمهری
تعداد مقالات: 1
1. الگوی توسعه مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی با رویکرد پویایی

دوره 14، شماره 46، زمستان 1397، صفحه 39-53

علیرضا میرجمهری؛ مهدی صمیمی