نویسنده = ابوالقاسم گل خندان
تعداد مقالات: 3
1. آزمون فرضیه اسلحه و (یا) رفاه در کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پائین

دوره 13، شماره 42، زمستان 1396، صفحه 5-29

محمدحسن فطرس؛ ابوالقاسم گل خندان


3. برآورد تابع تقاضای مخارج دفاعی در ایران

دوره 12، شماره 36، تابستان 1395، صفحه 29-55

ابوالقاسم گل خندان